Invalid ShortCode...!
Invalid ShortCode...!

ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ/วิจัย ช่องผู้ตรวจสอบบทความหรือกองบบรรณาธิการ

  • สถานะ อนุมัติ หมายถึง อนุมัติหัวข้อ บทความ/วิจัย ให้ท่านชำระเงินในขั้นตอนต่อไป โดย ทำการ ยืนยันการชำระเงิน
  • สถานะ รอการตรวจสอบ หมายถึง รอการอนุมัติหัวข้อ บทความ/วิจัย 
  • สถานะ ปรับแก้ หมายถึง กองบรรณาธิการได้รับ บทความ/วิจัยแล้วและให้ท่านได้ปรับแก้โดยตรวจสอบทางอีเมล์ของท่านเอง เมือปรับแก้เสร็จ ท่านสามารถส่ง บทความ/วิจัย ตามแบบฟอร์มนี้ และตรวจสอบสถานะต่อไป
  • สถานะ ไม่อนุมัติ หมายถึง กองบรรณาธิการไม่สามารถให้ท่านได้ลงบทความในโครงการการประชุมนี้ได้ *การพิจารณาขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการ

รหัสการลงทะเบียนของท่านคำนำหน้าชื่อ/นามสกุล/ฉายาหน่วยงาน/สังกัดคณะสถาบันการศึกษาEmailประเภทการลงทะเบียนกลุ่มศาสตร์ชื่อบทความวิจัย,บทความวิชาการ ภาษาไทยชื่อบทความวิจัย,บทความวิชาการ ภาษาอังกฤษอัพโหลดเอกสาร Full textสถานะสถานะการชำระเงิน
MCUPRNC627540c2e29c7นางพวงเพชร พลวิเศษสาขาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์เลยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยk.akekalak@gmail.comtype-2group-2ศึกษาวิเคราะห์หลักการพูดในพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อสร้างผู้นำStudy and analyze the principles of speaking in Theravada Buddhist philosophy to create leadersFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC627a78f051c89นางสาวสุธิดา ประมลคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยsuthida1127pramol@gmail.comtype-1group-3การศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานครA Study Of Democratic Opinion Of Educational Personnels In Bangkhae District,BangkokFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC627ca124ceba7พระครูใบฎีกาธนู ธนวฑฺฒโน (เนียมวงศ์)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยthanooo1144@gmail.comtype-2group-2การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21 บนหลักการพื้นฐานแนวคิด "ผู้เรียนเป็นสำคัญ"Management of history learning in the 21st century based on conceptual principles "Students are important"Full Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC627ca124ceba7พระพิทักษ์ บุญทอง/อริยปุตฺโตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยboonthong2013@gmail.comtype-2group-2พุทธวิธีการสอน : การสอนที่เปลี่ยนไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงBuddhist teaching methods : Changing teaching with a changing worldFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC627ca124ceba7นางอิงอร บุตรศรีผาสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายingon.boot@mcu.ac.thtype-2group-1การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาทA comparative Study of the Paradigm Related to the Relativity Theory of Albert Einesteine and the Principle of the Dependent Origination in Theravada BuddhsmFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6284b40875cd0ดร.สุรชัย แก้วคูณ, ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์, นายศักดิ์ดา งานหมั่นคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยsakda.ngan@mcu.ac.thtype-2group-2ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลEducational disparities in access to digital technologyFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC627fc79624200พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก (เฒ่าเง้า)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยsompong.tha@mcu.ac.thtype-2group-2การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นLearning management for social studies, religion and culture subject groups and the development of local curriculaFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC627fc79624200นายกิตติศักดิ์ แท่งทองวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชkitti6122500@gmail.comtype-2group-2การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21Learning and Teaching Management of Social Studies in 21 St CenturyFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628513053d563ดร.ชัยวัฒน์ สมศรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรมวิทยาลัยชุมชนแพร่chaiwat4057@gmail.comtype-3group-3การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่CREATING VALUE ADDED PRODUCTS FROM AGRICULTURAL PRODUCTS ACCORDING TO THE CONCEPT OF CREATIVE ECONOMY UNDER THE PARTICIPATION OF COMMUNITY MEMBERS THUNG LAENG SUBDISTRICT, LONG DISTRICT, PHRAE PROVINCEFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6287114f62f6fนางสาวณัฐกานต์ พูลนวลสาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่nattakan.phu042@hu.ac.thtype-1group-4การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานอีสปเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายชะอวด 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3The Arrangement of Learning Experience Using Aesop's Fables to Enhance the Moral and Ethical Aspects of the Kindergarten Children in the 2nd year of the Schools in the Cha-Uat Network 3 under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 3Full Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6287ae6f06d81พระครูประทีปธีรวัฒน์ (แสวง งามดี)พุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิราชrikan874942@gmail.comtype-2group-1วิเคราะห์การบรรลุธรรมเพื่อความเป็นโสดาบันในคัมภีร์พระพุทธศาสนาAn Analytical of Enlightenment for Being Sotãpanna in Buddhist ScripturesFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต (สมบูรณ์ บังเฟือง)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยrikan874942@gmail.comtype-2group-1ศึกษาพุทธวิธีป้องกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาทStudy of Buddhist Method for Preventing Miccãsañkappa in TharavãdaFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382พระพิทักษ์พล เตชพโล (คล้ายวรรณ)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยrikan874942@gmail.comtype-2group-1ศึกษาวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนวัดวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกAn Analitical of the Implementation Buddhist Activities of Buddhist in the New Normal: A Case Study of Wong Klong Community, Phrom Phiram Distric, Phitsanulok ProvinceFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cพระครูมานัสวรดิตถ์ (มณู ใจทน)วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยrikan874942@gmail.comtype-2group-1ศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในชีวิตวิถีใหม่ : กรณีศึกษาวัดท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกStudy the Practice of Buddhist Monks in the New Normal : A Case Study Tha Muen Ram Temple, Wang Thong Distric, Phitsanulok ProvinceFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382นาย มนัส จันทร์พวงวิทยาลัยชุมชนแพร่วิทยาลัยชุมชนแพร่kookmanus@hotmail.co.thtype-3group-3การถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม ของชุมชนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่The Lesson Learned on Developing the Quality of Life by Using Cultural Capital of Phra Luang Subdistrict, Sung Men District, Phrae Province.Full Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628a068e77719นุชนาฏ ชาวปลายนาศุนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรมวิทยาลัยชุมชนแพร่kunoot@phrcc.ac.thtype-3group-2ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะและทักษะการใช้ชีวิตThe Study on the Efficiency of the Textbook on the Arts and Skills for Self-development Subject of Phrae Community CollegeFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382นางสาวศุภลักษณ์ มูดยะวิทยาลัยชุมชนแพร่สถาบันวิทยาลัยชุมชนruttikanning@phrcc.ac.thtype-3group-3การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้สักในชุมชนตำบลพระหลวงจังหวัดแพร่Product development from teak waste of PhraLuang Subdistrict Community, Phrae ProvinceFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628a068e77719นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาดำสถาบันวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนแพร่nanchulapon@gmail.comtype-3group-3การพัฒนาหลักสูตรด้านอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชน ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่Food Curriculum Development to Support Community Health Tourism in Mae Yom Subdistrict Mueang Phrae District, Phrae Province.Full Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382นายทวิชากร ขุนภักดีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒthawichakon.khunpakdee@g.swu.ac.thtype-1group-3กระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)CREATIVE INNOVATION PROCESS BY LOCAL WISDOM-BASED LEARNING SUPPORT TO CREATE INNOVATION : CASE STUDY OF AN OTOP OCCUPATION GROUPFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382นายเอกลักษณ์ คงทิพย์สาขาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์เลยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยakekalak.kong@mcu.ac.thtype-2group-2มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษาConcepts of Language and Language DiversityFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cนางสาวพรสวรรค์ สุขไมตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ /คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ponsavon.sukmaitri793@gmail.comtype-2group-3การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่The Political Participation of Wat Loung Community, Meaung Phrae District, Phrae ProvinceFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cนายกิตติศักดิ์ วิมลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ /คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่kts8903@gmail.comtype-2group-3การส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่Citizen Political Development and Community Democratization Process : A Case Study of Pa Mat Sub-district, Mueang Phrae District, Phrae ProvinceFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628a068e77719นางสาวชมภูนุช ต๊ะชุมภูพุทธศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนk_ofmercury@hotmail.comtype-3group-1การศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสา : กรณีศึกษาสถานปฏิบัติธรรม สวนพุทธธรรม จังหวัดลำพูนA STUDY OF THE VOLUNTEER DEVELOPMENT PROCESS: A CASE STUDY OF SUAN BUDDHADHAMMA OF BUDDHIST MEDITATION CENTER IN LAMPHUN PROVINCEFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628d963c6f7faมณีกานต์ สุพงษ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยkhawbeer06@gmail.comtype-2group-1การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่The application of the trisikkha principles in the development of teaching and learning activities fang vocational college, fang district, chiang mai province.Full Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628d9b550d536ส่งสุข ภาแก้วสาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยnatakon2542@hotmail.comtype-2group-1ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาความรักในบทเพลงของปัญจสิขะคันธรรพบุตรผ่านพุทธปรัชญาเถรวาทA study and analysis of the philosophy of love in songs of Panjasika Khandharabuddha through Theravada Buddhist Philosophy.Full Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cนางสาว สรัญญา โชติรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้saranyar6363@gmail.comtype-1group-1การถอดรหัสคำว่า“โพชฌงค์ ๗” ตามหลักการมหาสติปัฏฐานสูตรDecoding the words “Bojjhaṅga VII” according to the principle of the MahāsatipaṭṭhānasuttaFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628da770634b1ดร.ดำเนิน หมายดีอาจารย์ประจำ สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่em_2526@hotmail.comtype-2group-1พุทธธรรมกับการบริหารบ้านเมืองที่ดีในยุคดิจิทัลBUDDHADHAMMA AND GOOD GOVERNANCE IN THE DIGITAL AGEFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุลสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่cheartam@hotmail.comtype-2group-3การถอดบทเรียน : การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติศาสนกิจLesson Learned: from Knowledge Management to Religious PracticeFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีjchaowarit@gmail.comtype-2group-2การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน สำหรับห้องเรียนแบบไฮบริดThe Phenomenon-Based learning Approach of social study for Hybrid ClassroomFull Textอนุมัติยังไม่ชำระ
MCUPRNC6288613211382นายอภิชา สุขจีนมจร.แพร่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่yanasophano@gmail.comtype-2group-1การสร้างจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสาCreating a Public Mind of Buddhist Students through the Student Volunteer Activities Promotion and DevelopmentFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628a068e77719ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์วิทยาเขตแพร่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทาเขตแพร่jit_kw@hotmail.comtype-3group-3แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่Guidelines for participatory public policy administration at the local level of Mae Kham Mee Municipality, Muang Phrae District, Phrae Province.Full Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cพระอธิการศักดิธัช แสงธง/สํวโร, ดร.วิทยาลัยสงฆ์แพร่มจร วิทยาเขตแพร่sakdithat.sang@mcu.ac.thtype-2group-1สติ : พุทธธรรมแห่งการตื่นรู้เพื่อการครองตนในยุคดิจิทัลMindfulness : Buddhist principles of Awakening for self governance in the digital ageFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติcpoliz91.1.150@gmail.comtype-1group-3เข้าใจเข้าถึงพัฒนาศาสตร์พระราชาสู่การบริหารงานตำรวจUnderstanding Accessibility and Development The King’s Philosophy to Police AdministrationFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข /นายนรินทร์ รินพนัสสัก/นางสาวนัสวรรณ ใจมั่นวิทยาลัยชุมชนน่านสถาบันวิทยาลัยชุมชนnopparat_p@nancc.ac.thtype-3group-2การศึกษาปฐมวัยในสถาบันวิทยาลัยชุมชนEarly childhood Education in Institute of Community CollegeFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62889333abf19นางสาวสุพิชญา กันกาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ คณะสังคมศาสตร์มจร.วิทยาเขตแพร่supitchaya.kun@mcu.ac.thtype-2group-3การศึกษาความรู้ความเข้าใจและแนวทางการพัฒนาของผู้นำชุมชน ในเรื่องกฎหมายมรดก : กรณีศึกษาในตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่A Study of Knowledge, Understanding and Development Approaches of Local Leaders in the Succession Law: Case Study in Pa Daeng Subdistrict, Mueang Phrae District, Phrae ProvinceFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628ded1d60b96พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่natakon2542@hotmail.comtype-2group-1การสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในการสร้างสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่A Motivated of Practice meditation to happiness of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae campus’studentsFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC6288613211382ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา สุนันตาวิทยาลัยสงฆ์แพร่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยpanya.sun@mcu.ac.thtype-2group-2ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยใช้กลวิธี KWL PLUSAlternative English Reading Ability of first Year Students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus through KWL PLUSFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62889333abf19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา สุนันตาวิทยาลัยสงฆ์แพร่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยpanya.sun@mcu.ac.thtype-2group-2การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟองThe development of English reading comprehension skills of students at Bowonwitchalai School Wat Rong FongFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cนางสาววรพร นุชสมบูรณ์หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่varaporn.nut023@hu.ac.thtype-1group-4เจตคติและความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5The Attitude and the Ability to Read and Think Critically in Thai Using SQ4R Technique and Skill Practice Form of Grade 5 studentsFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC62886fcc7717cผศ.ดร.นวัชโรจน์ อินเต็มสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่natakon2542@hotmail.comtype-3group-3กระบวนการสร้างชุมชนสัมพันธ์วิถีพุทธBuddhist Community Building ProcessFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628e01180865fกุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมลคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์kulpicha@slc.ac.thtype-1group-4ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ต่อทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลProject-Based Learning Results of Nursing Students on 21st century skillsFull Textอนุมัติยังไม่ชำระ
MCUPRNC628e11dd9bc98นางสาวสกีน๊ะ เสมอภพศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่sskenah.sam003@hu.ac.thtype-1group-4การพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผังปาล์ม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลThe Development of the Skill Instructional Package on Spelling Section Based on Cooperative Learning TGT Technique of Prathom Suksa 3 Students,Phangpalm 3 School, Satun Primary Educational Service Area OfficeFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628dfe668a08fพระครูสิริเจติยบรรพต (จำปา)วิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยping_26_01@hotmail.comtype-2group-1ศึกษาการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์ของ พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ)TO STUDY THE ADMINISTRATION OF SANGHA AFFAIRS IN THE FIELD OF PUBLIC WELFARE PHRARAJ BODHIWORAKUN (PAYAP THITAPUNYFull Textอนุมัติยังไม่ชำระ
MCUPRNC628e3e3b9511aผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วูวงศ์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่dony44@hotmail.comtype-2group-2การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพแก่เยาวชน และผู้สูงอายุ บ้านวังปึ้ง จังหวัดแพร่The Participation of the students to the transmission of knowledge of livelihood to the Youth and elderly in Ban wangpung, Phrae ProvinceFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628e4d5a09c2dนางวิราพร มาสกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยkrunokmsk@gmail.comtype-1group-2การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1A development of the Thai language supplementary skill drills on Type and Function of Words for Mathayomsuksa 1Full Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628e564eaa111รวีโรจน์ ศรีคำภาสาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่natakon2542@hotmail.comtype-2group-1สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนววิถีพุทธโดย การบูรณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดพะเยาBuddhist Monk’s Well-being: A Development of Well-being Promotion Model on Buddhist Way By Community Public Health Integration for Good Life Quality in Phayao provinceFull Textอนุมัติชำระแล้ว
MCUPRNC628dfe668a08fพระยอด คมฺภีโร (เสมอดี)วิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยsamerdeeyod@gmail.comtype-2group-1ศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ของโรงเรียนสัพพัญญูวิทยาStudy Sammā Diṭṭhi And Education Developmentphra Pariyatit Dharma Department of General Education of Sappanyuwittaya SchoolFull Textอนุมัติยังไม่ชำระ