0 วัน
0 ชั่วโมง
0 นาที
0 วินาที

นับถอยหลังสิ้นสุด!

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
ประธานสภาวิทยาเขตแพร่

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดี

พระราชเขมากร,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Proceeding (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2)

Shelf Wood

พื้นหลัง สำหรับ Online

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินโดยการยืนยันหลังจากนั้นทีมงานจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ในการนำเสนอเท่านั้น

บุคคลภายนอก/นักวิจัย

฿ 2,500 บาท

PASS

นิสิต บุคลากร มจร.

฿ 1,500 บาท

PASS

นำเสนอด้วยโปสเตอร์

฿ 1,000 บาท

PASS